Godziny otwarcia sklepów

Od 29.06 obowiązuja nowe godziny otwarcia sklepów stacjonarnych.  Od poniedziałku do piątku  9:00 - 18:00 Sobota...

Zapraszamy na nasz FanPage Zapraszamy na nasz FanPage

Choroby -ochrona biologiczna roślin w domu i ogrodzie

Od 2015 roku zdecydowaliśmy się, dla Państwa wygody, wprowadzić do naszej oferty możliwość wypożyczenia sprzętu ogrodniczego. Podczas wyposażania wypożyczalni wybraliśmy sprzęt, który będzia w pełni spełniał Państwa oczekiwania i wymagania.

‹Mając bogate doświadczenie w pracach ogrodowych wybraliśmy urządzenia najwyższej jakości dla poszczególnych prac. Ze względu na koszty zakupu tego rodzaju sprzętu wyposażenie wypożyczalni jest na chwile obecną jeszcze skromne, ale z każdym miesiącem chcemy je rozbudowywać. Postanowiliśmy również w tym miejscu umożliwić Państwu dostęp do sprzętu będącego na wyposażeniu naszej firmy który służy nam do prac prowadzonych w ogrodach, szkółce lub centrum ogrodniczym. Proste maszyny ogrodnicze wynajmujemy w sposób standartowy, najczęściej na jedną dobę. Maszyny te można również wynająć z obsługą i wówczas stosujemy stawkę godzinową. Niektóre maszyny, zwłaszcza te wymagające największego doświadczenia lub wręcz uprawnień do pracy na nich, udostępniamy tylko na zasadach wynajmu z obsługą na godziny. Mamy nadzieję że uruchomienie wypożyczalni spełni Państwa oczekiwania i umożliwi prace w ogrodzie w większym zakresie samodzielnie.

Aby nie dochodziło do nieporozumień stworzyliśmy regulamin, który obowiazuje w wypożyczalni i którego należy przestrzegać wynajmujac maszyny. Dodatkowo prosimy wyjaśniać wszystkie wątpliwości z obsługującymi Państwa pracownikami.

 

Dostępne maszyny

 

Zwracamy uwagę, że lista dostępnych maszyn będzie systematycznie wydłużana

Zastrzegamy sobie również możliwość wycofania maszyn i urządzeń z wypożyczalni bez wcześniejszej informacji oraz do zmiany cen w trakcie sezonu. 

LP

Nazwa typ

doba

godzina

uwagi

 1.  

Glebogryzarka

Honda szer 90cm

x

x

 

 1.  

Glebogryzarka

Brigs Station 70cm

x

x

 

 1.  

Wertykulator wydajność do 1000m2/h

x

x

 

 1.  

Multione

-

X

 

 1.  

Wałek do trawy

X

-

 

 1.  

Siewnik do trawy

X

-

 

 1.  

Siewnik do nawozów ręczny

X

 

 

 1.  

Opryskiwacz pneumatyczny

 

X

 

 1.  

Kosa spalinowa Kawasaki

X

X

 

 1.  

Norzyce spalinowe do cięcia roślin

X

X

 

 1.  

Pompa mem‹‹branowa szlamówka wyd 10000l/h HONDA

X

-

Przetacza szlam. Nie nadaje się do paliw płynnych

 1.  

Rębak do gałęzi‹

‹x

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Zdjęcia maszyn pod regulaminem‹

 

Regulamin

‹

Regulamin Wypożyczalni Zielonym Do Góry

Warunki wynajmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

 2. Podstawą wynajęcia jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i na rządanie wynajmującego dowodu rejestracyjnego, wpłata kaucji i opłaty za wynajem .

 3. Okresem wynajmu jest doba, przy czym wypożyczenie i zwrot maszyny odbywa się w godzinach pracy centrum ogrodniczego

 4. wynajem w sobotę rano a zwrot w poniedziałek rano powoduje naliczenie 1,5 stawki dobowej

 5. Kaucja stanowi częściowe zabezpieczenie dla wynajmującego w przypadku strat wynikających z kradzieży, uszkodzenia, zagubienia itp zdarzeń, nie wyklucza jednak możliwości dochodzenia rekompensaty pełnych strat wynikających z zaistniałej sytuacji

 6. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania wynajmowanego sprzętu. I zobowiązuje się do pracy zgodnie z instrukcja obsługi i zasadami BHP

 7. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP

 8. Wynajmujący oświadcza , że wynajmowane urządzenia są w pełni sprawne technicznie co najemca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie najmu

 9. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu, co najemca potwierdza własnoręcznym podpisem

 10. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

 11. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania zapłaty ustawowych odsetek.

 12. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. Wszelkie usterki i awarie oraz tego typu zdażenia Najemca jest obowiązany bezwłocznie zgłąszać wynajmującemu

 13. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania oraz właścicielowi sprzętu

 14. W razie zaginięcia, utraty, zniszczenia, lub zużycia ponad zużycie normalne sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.

 15. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w regulaminu , prace niezgodnie z instrukcją obsługi, przestrzeganiem zasad bhp oraz obowiązującymi przepisami będą obciążały najemcę.

 16. W przypadku zaginięcia , kradzierzy, uszkodzenia lub zużycia ponad zużycie normalne po zwrocie urządzenia następuje zatrzymanie kaucji. W pierwszej kolejności rozliczamy czynsz wynikający z najmu maszyny Następnie zostaną ustalone faktyczne koszty naprawienia i regeneracji maszyny, które w całości obciążają najemcę. Następnie nastąpi rozliczenie z najemcą, przez co rozumie się zwrot części niewykorzystanej kałcji najemcy lub dopłatę przez najemcę do faktycznie poniesionych kosztów naprawy , jeśli wartość kaucji jest niewystarczająca.

 17. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.

 18. Wszystkie szkody wynikłe z urzytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obsługi, nieprzestrzeganiem zasad BHP i regulaminu, przepisów prawnych, poszanowania własności osób trzecich oraz elementarnych zasad pracy i bezpieczeństwa obciążają najemcę.

 19. Koszty transportu maszyn w obydwie strony obciążają najemcę, przy czy może On zlecić tę usługę wynajmującemu za oddzielna opłatą.

 20. W przypadku wynajęcia maszyny wraz z obsługą ryzyko uszkodzenia maszyny przechodzi na wynajmujacego. Najmujacy ponosi jednak odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie miejsca pracy maszyny, i wszelkie uzgodnieni z właścicielami działek sąsiednich i urzędami, jesli są wymagane. Najemca jest obowiązany uzyskać i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia na prowadzone prace.

 21. Urzytkowanie urządzeń – urzytkując urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku gdy do pracy urządzeń wymagane są paliwa płynne lub inne płyny eksploatacyjne należy korzystać wyłącznie z produktów dostarczonych przez wynajmującego, za co nalezy się oddzielna opłata przy zwrocie maszyny w/g zużycia. W przypadku urzywania paliw nie dostarczonch przez wynajmującego

 22. Cena paliw ustalana jest w oparciu o cenę danego rodzaju paliwa w najbliższej stacji tankowania pojazdów zaokrąglona do pełnych złotych w górę. Cena mieszanek wymaganych do pracy urządzeń jest to cena benzyny podwyższona o 1zł.

 23. Ceny wynajmu obowiązujące w 2016 roku

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w ciągu roku.