Weekend wyprzedaży!

Zapraszamy na dwa dni wielkiej wyprzedaży w Centrum Ogrodniczym „Zielonym do Góry”! W dniach 29-30.11 w naszych sklepach...

Zapraszamy na nasz FanPage Zapraszamy na nasz FanPage

Wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego

Od 2015 roku zdecydowaliśmy się, dla Państwa wygody, wprowadzić do naszej oferty możliwość wypożyczenia sprzętu ogrodniczego. Podczas wyposażania wypożyczalni wybraliśmy sprzęt, który będzia w pełni spełniał Państwa oczekiwania i wymagania.

‹Mając bogate doświadczenie w pracach ogrodowych wybraliśmy urządzenia najwyższej jakości dla poszczególnych prac. Ze względu na koszty zakupu tego rodzaju sprzętu wyposażenie wypożyczalni jest na chwile obecną jeszcze skromne, ale z każdym miesiącem chcemy je rozbudowywać. Postanowiliśmy również w tym miejscu umożliwić Państwu dostęp do sprzętu będącego na wyposażeniu naszej firmy który służy nam do prac prowadzonych w ogrodach, szkółce lub centrum ogrodniczym. Proste maszyny ogrodnicze wynajmujemy w sposób standartowy, najczęściej na jedną dobę. Maszyny te można również wynająć z obsługą i wówczas stosujemy stawkę godzinową. Niektóre maszyny, zwłaszcza te wymagające największego doświadczenia lub wręcz uprawnień do pracy na nich, udostępniamy tylko na zasadach wynajmu z obsługą na godziny. Mamy nadzieję że uruchomienie wypożyczalni spełni Państwa oczekiwania i umożliwi prace w ogrodzie w większym zakresie samodzielnie.

Aby nie dochodziło do nieporozumień stworzyliśmy regulamin, który obowiazuje w wypożyczalni i którego należy przestrzegać wynajmujac maszyny. Dodatkowo prosimy wyjaśniać wszystkie wątpliwości z obsługującymi Państwa pracownikami.

 

Dostępne maszyny

 

Zwracamy uwagę, że lista dostępnych maszyn będzie systematycznie wydłużana

Zastrzegamy sobie również możliwość wycofania maszyn i urządzeń z wypożyczalni bez wcześniejszej informacji oraz do zmiany cen w trakcie sezonu. 

LP

Nazwa typ

doba

godzina

uwagi

 1.  

Glebogryzarka

Honda szer 90cm

x

x

 

 1.  

Glebogryzarka

Brigs Station 70cm

x

x

 

 1.  

Wertykulator wydajność do 1000m2/h

x

x

 

 1.  

Multione

-

X

 

 1.  

Wałek do trawy

X

-

 

 1.  

Siewnik do trawy

X

-

 

 1.  

Siewnik do nawozów ręczny

X

 

 

 1.  

Opryskiwacz pneumatyczny

 

X

 

 1.  

Kosa spalinowa Kawasaki

X

X

 

 1.  

Norzyce spalinowe do cięcia roślin

X

X

 

 1.  

Pompa mem‹‹branowa szlamówka wyd 10000l/h HONDA

X

-

Przetacza szlam. Nie nadaje się do paliw płynnych

 1.  

Rębak do gałęzi‹

‹x

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Zdjęcia maszyn pod regulaminem‹

 

Regulamin

‹

Regulamin Wypożyczalni Zielonym Do Góry

Warunki wynajmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

 2. Podstawą wynajęcia jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i na rządanie wynajmującego dowodu rejestracyjnego, wpłata kaucji i opłaty za wynajem .

 3. Okresem wynajmu jest doba, przy czym wypożyczenie i zwrot maszyny odbywa się w godzinach pracy centrum ogrodniczego

 4. wynajem w sobotę rano a zwrot w poniedziałek rano powoduje naliczenie 1,5 stawki dobowej

 5. Kaucja stanowi częściowe zabezpieczenie dla wynajmującego w przypadku strat wynikających z kradzieży, uszkodzenia, zagubienia itp zdarzeń, nie wyklucza jednak możliwości dochodzenia rekompensaty pełnych strat wynikających z zaistniałej sytuacji

 6. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania wynajmowanego sprzętu. I zobowiązuje się do pracy zgodnie z instrukcja obsługi i zasadami BHP

 7. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP

 8. Wynajmujący oświadcza , że wynajmowane urządzenia są w pełni sprawne technicznie co najemca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie najmu

 9. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu, co najemca potwierdza własnoręcznym podpisem

 10. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

 11. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania zapłaty ustawowych odsetek.

 12. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. Wszelkie usterki i awarie oraz tego typu zdażenia Najemca jest obowiązany bezwłocznie zgłąszać wynajmującemu

 13. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania oraz właścicielowi sprzętu

 14. W razie zaginięcia, utraty, zniszczenia, lub zużycia ponad zużycie normalne sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.

 15. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w regulaminu , prace niezgodnie z instrukcją obsługi, przestrzeganiem zasad bhp oraz obowiązującymi przepisami będą obciążały najemcę.

 16. W przypadku zaginięcia , kradzierzy, uszkodzenia lub zużycia ponad zużycie normalne po zwrocie urządzenia następuje zatrzymanie kaucji. W pierwszej kolejności rozliczamy czynsz wynikający z najmu maszyny Następnie zostaną ustalone faktyczne koszty naprawienia i regeneracji maszyny, które w całości obciążają najemcę. Następnie nastąpi rozliczenie z najemcą, przez co rozumie się zwrot części niewykorzystanej kałcji najemcy lub dopłatę przez najemcę do faktycznie poniesionych kosztów naprawy , jeśli wartość kaucji jest niewystarczająca.

 17. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.

 18. Wszystkie szkody wynikłe z urzytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obsługi, nieprzestrzeganiem zasad BHP i regulaminu, przepisów prawnych, poszanowania własności osób trzecich oraz elementarnych zasad pracy i bezpieczeństwa obciążają najemcę.

 19. Koszty transportu maszyn w obydwie strony obciążają najemcę, przy czy może On zlecić tę usługę wynajmującemu za oddzielna opłatą.

 20. W przypadku wynajęcia maszyny wraz z obsługą ryzyko uszkodzenia maszyny przechodzi na wynajmujacego. Najmujacy ponosi jednak odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie miejsca pracy maszyny, i wszelkie uzgodnieni z właścicielami działek sąsiednich i urzędami, jesli są wymagane. Najemca jest obowiązany uzyskać i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia na prowadzone prace.

 21. Urzytkowanie urządzeń – urzytkując urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku gdy do pracy urządzeń wymagane są paliwa płynne lub inne płyny eksploatacyjne należy korzystać wyłącznie z produktów dostarczonych przez wynajmującego, za co nalezy się oddzielna opłata przy zwrocie maszyny w/g zużycia. W przypadku urzywania paliw nie dostarczonch przez wynajmującego

 22. Cena paliw ustalana jest w oparciu o cenę danego rodzaju paliwa w najbliższej stacji tankowania pojazdów zaokrąglona do pełnych złotych w górę. Cena mieszanek wymaganych do pracy urządzeń jest to cena benzyny podwyższona o 1zł.

 23. Ceny wynajmu obowiązujące w 2016 roku

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w ciągu roku.